top of page
Ontwerpen op een Tablet

Klachten

Organisatie kinderdagverblijf ’t Kasteeltje heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Afhankelijk van de aard van de klacht kan deze worden ingediend bij het management.

Het management is te bereiken per e-mail: info@hetkasteeltjehelmond.nl.
Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies, bemiddeling en mediation bij het Klachtenloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag, of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie.
In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie.  Voor meer informatie is het klachten reglement altijd ter inzage op locatie aanwezig en daarnaast hieronder te downloaden;

bottom of page